Verifikationsregistrering

Det finns tre sätt att arbeta med verifikationsregistreringen; Scanning med godkänning innan kontering, Scaning med godkäning efter kontering och Scanning utan godkänning.

Scanning utan godkänning; Detta är den enklaste varianten och innebär att man skannar in bilagan/fakturan och skickar den till Bokföring utan att ange någon person på godkänningslistan. Bilagan/fakturan konteras i modulen bokföring och bokförs.

Scanning med godkänning innan kontering; Bilagan/fakturan skannas in skickat till modulen Mottag därifrån sänds den vidare till modulen Godkänning där den går igenom en attest runda. När den är godkänd av samtliga personer i godkäningslistan så är Bilagan/fakturan tillgänglit i modulen bokföring, här konteras den och bokförs.

Scanning med godkänning efter kontering; Bilagan/fakturan skannas in skickat till modulen Mottag därifrån sänds den vidare för kontering i modulen Bokföring, här konteras den och när personen som kontera klickar på bokför har den attesterats och skickas vidare till nästa person i godkänningslista. Bilagan/fakturan bokförs inte i systemet den får inte någon verifikationsnummer utan det står AUTO på kolumnen för verifikationsnummer. Först när alla i godkänningslistan har attesterat fakturan så är den tillgänglig igen modulen Bokföring och kan bokföras. Om man använder sig av detta sätt kan man inte ändra på konteringen efter att alla personer har attesterat bilagan/fakturan.

Mottag
När man använder modulen Mottag för första gången måste den aktiveras inne i modulen genom att klicka på ”Aktivera scanningsmail” (se röd ring), man får då automatisk en e-postadress som ska användas för att skicka in de inskannade bilagor.

Skanna in bilagan/faktura till en bildfil (vi rekommenderar Tiff svart/vitt, men systemet stödjer alla typer av bildformat) och sänd till epostadressen. Bilagan/fakturan kommer att automatisk dyka upp i modulen Mottag, om den inte dyker upp klicka på ikonen ”Uppdatera” eller se vår FAQ sida.

När man kommer in i Mottag eller klickar på ikonen ”Uppdatera” står man automatisk på ikonen ”Inbox” och ett bilaga/faktura är markerad med blått, därefter har man alla de underlag som blivit inskannad i systemet med inte bearbetade än. För att navigera mellan bilagorna/fakturorna används ”Pil vänster” och ”Pil höger”.

Nästa steg är att tilldela ett stämpelnummer, detta gör man genom att först ange stämpelnummer i boxen eller söka upp ett stämpelnummer med pilarna, därefter drar man ner önskad bilaga/faktura till nedre delen av bilden boxen ”Sidor” eller klickar på ENTER när bilagan/fakturan är markerad med en blå linje. Man lägger till flera sidor på ett stämpelnummer på samma sätt som ovan, ordningsföljden blir den ordning som man väljer att lägga till sidor på. Nu har man två alternativ; Fortsätta med att tilldela stämpelnummer eller Starta behandlingen av bilagan/fakturan.

Om man väljer första alternativet hamnar bilagan/fakturan under ikonen ”Tilldelade sidor ”. När man har tilldelat stämpelnummer på alla inskannade sidor går man in på ”Tilldelade sidor” och påbörjar behandlingen av bilagan/fakturan.

Om man väljer andra alternativet kan man påbörja hanteringen av bilagan/fakturan genom att klicka på SHIFT+ENTER eller klicka på bilagan/fakturan som man dragit ner till boxen ”Sidor”.

Sidan som visas på bildboxen som finns på höger sida är markeras med en blå rutan, för att navigera på sidan använder man ”Page Up” och ”Page Down”, alternativ dra den blåa rutan upp eller ner.

Nu är det dags att ange verifikationsinformationen, man börjar med att välja Typ, det finns två typer; Ingående faktura och Annat. Vanligast är att man använder Ingående faktura, information på fältet leverantör och debet/kredit kommer upp automatisk om det är en träff på bankgiro numret i CRM:et om den inte kommer upp måste man ange detta manuellt. Övriga fält fylls i automatisk med OCR tolkning och baseras på den information som finns på bilagan/fakturan, även här måste man ange informationen manuellt om den inte stämmer eller inte anges automatisk.

Om bilagan/fakturan ska skickas för godkänningen se punkt A, om fakturan ska skickas till kontering och sen godkänning se punkt B och om fakturan inte ska godkännas se punkt C.

A) Välj en person från listan under Godkänningslistan och klicka därefter på ikonen med en person och plustecken, lägg till alla de personer som ska attestera, ordningsföljden på godkänningslistan innebär att första personen på listan måste attestera bilagan/fakturan innan nästa person kan göra det. Om man önskar att flera personer ska kunna attestera bilagan/fakturan samtidigt görs detta genom att klicka på ikonen med två personer och ett plustecken, man får då upp en mapp som heter ”Parallell”, markera mappen och lägg till person för godkänning. Om man vill att flera personer ska kunna attestera bilagan/fakturan men det endast krävs att en av dessa personer ska attestera klickar man på ikonen med två personer och ett plustecken igen och då får man upp en mapp som heter ”Minst En”, markera mappen och lägg till personer på listan.

Om man vill skicka med en kommentar till personen som ska godkänna görs detta i kommentarfältet till vänster av ”Klar” knappen.

När man är klar klickar man antingen på Klar som finns längs ner eller använder sig av snabbkommando CTRL + ALT + ENTER.

B) Man lägger till personer för godkänning på samma sätt som vid alternativ A, men här är det viktigt att första personen som läggs till i Godkänningslistan är den som ska kontera fakturan, därefter läggs resterande personer på listan. För att avsluta klickar man på ”Klar” knappen eller snabbkommando CTRL + ALT + ENTER. Personen som ska konteran bilagan/fakturan går in på modulen ”Bokföring” och gör konteringen samt godkänning.

C) Om man inte använder sig av godkänning kan man avaktiver detta under inställningar då ser man inte själva godkänningsboxen (se bild nedan). När man är klar med verifikationsinformationen klickar man på ”Klar” knappen (snabbkommando CTRL + ALT + ENTER) och bilagan/fakturan sänds till modulen ”Bokföring”.

Godkänning
Om man har valt att godkänna bilagan/fakturan innan kontering följ stegen nedan. Om man ska kontera innan godkänning eller om man inte använder sig av godkänning hoppa över detta steg och gå vidare till Bokföring.

När man kommer in i modulen Godkänning har man som default en tabellvisning med bilagor/ fakturor som ska attesteras. Klicka på den som ska behandlas för att komma in på godkänningsbilden.

När man är inne i godkänningsbilden ska man kontrollera att bilagan/fakturan stämmer, tex kontrollera datum, belopp osv. Sedan så godkänner, underkänner eller skicka bilagan/fakturan vidare till en annan person genom valen som finns nederst på sidan.

För att underkänna en bilaga/faktura måste man ange en kommentar. För att ändra eller lägga till personer i godkänningslistan måste man ha rätta behörigheter.

Om bilagan/fakturan ska konteras innan godkänning måste man först göra detta under modulen Bokföring.

Bokföring

Om bilagan/fakturan ska konteras för att sedan godkännas se punkt 1, om bilagan/fakturan ska bokföras utan godkänning eller att godkänning gjordes innan bokföring se punkt 2.

1. Om bilagan ska konteras och sedan skickas till Godkänning.

Upprätta en ny bunt och välj Scanning.

I fältet för stämpelnummer anger man stämpelnummer eller så klickar man på Pil ner och väljer ett stämpelnummer från listan. Stämpelnummer som finns i listan är de som ligger för godkänning hos den inloggande användare, de som redan är godkännda och ska konteras eller de som inte är skickade för godkänning och ska konteras. Välj stämpelnummer genom att klicka på ENTER och gå vidare till nästa fält.

Ange verifikationsmall genom att skriva in numret eller klicka på pil ner för att få upp en lista, välj genom att klicka på ENTER, ange datum och kontera bilagan/fakturan. Genom att klicka på ENTER eller TAB navigerar man till nästa fält om man vill hoppa tillbaks till ett fält anger man SHIFT+ ENTER. När konteringen av en bilaga är klar kan man klicka på END knappen för att starta på en ny linje och kontera nästa bilaga.

När man är klar med konteringen klickar man på spara.

I kolumnen för verifikationsnummer står det AUTO istället för verifikationsnummer, detta innebär att bilagan/fakturan måste godkännans innan man kan bokföra den.

För att skicka fakturan till nästa person på godkänningslistan klickar man på ”Bokför”, detta innebär inte att man har bokfört bunten utan detta innebär att konteringen har sparats, man har godkänt bilagan/fakturan och skickat den till nästa person på godkänningslistan. Bilagan/fakturan måste nu attesteras av de övriga på godkänningslistan, för mer information om detta se stegen under Godkänning.

När alla på godkänningslistan har attesterat bilagan/fakturan kommer den att hamna under special mappen ”Godkända verifikationer”, för att bokföra klickar man på mappen och därefter klickar man på Bokför knappen eller använder snabbkommando ALT+B.

Om minst en person har valt att underkänna bilagan/fakturan hamnar de under specialmappen ”Underkända verifikationer”. Det går inte att bokföra underkända verifikationer utan de måste skickas tillbaks för ändring och godkänning.

Under special mappen ”Mina verifikationer” finns de bilagor/fakturor som är konterade och sända till en själv för godkänning.

Observera att det är endast konterade och godkända/underkända bilagor/fakturor som hamnar under specialmapparna. Om bilagorna/fakturorna inte är konterade innan godkänning hamnar de inte under specialmapparna. Det är även viktigt att påpeka att man inte kan ändra på konteringen på bilagor/fakturor som är konterade innan godkänning, dvs. de som hamnar i specialmapparna.

Alla personer som har inloggning i systemet ser inte alla specialmappar, vilka man ser beror på vilka behörighet man har i systemet.

2. Om bilagan ska bokföras direkt eller redan är godkänd.

Upprätta en ny bunt och välj Scanning.

I fältet för stämpelnummer anger man stämpelnummer eller så klickar man på Pil ner och väljer ett stämpelnummer från listan. Stämpelnummer som finns i listan är de som ligger för godkänning hos den inloggande användare, de som redan är godkännda och ska konteras eller de som inte är skickade för godkänning och ska konteras. Välj stämpelnummer genom att klicka på ENTER och gå vidare till nästa fält.

Ange verifikationsmall genom att skriva in numret eller klicka på pil ner för att få upp en lista, välj genom att klicka på ENTER, ange datum och kontera bilagan/fakturan. Systemet tilldelar verifikationsnummer baserat på mall och datum. OBS! om man i efterhand ändra på datum tex att man bokför i ett annat år glöm inte att klicka på regenerera knappen så att verifikationsnummer uppdateras efter nya året.

Genom att klicka på ENTER eller TAB navigerar man till nästa fält om man vill hoppa tillbaks till ett fält anger man SHIFT+ ENTER.

När konteringen av en bilaga är klar kan man klicka på End för att starta på en ny linje och kontera nästa bilaga.

När man är klar med konteringen klickar man på spara och bunten bokförs genom att klicka på bokför eller använda sig av snabbkommandon ALT+B.